تئوری:

مطالعه عواملی که در سرعت واکنشها موثرند چه از نظر تئوری و جه از نظر صنعتی از اهمیت فوق العاده ایی برخوردار است.زیرا از این طریق می توان شرایط عمل را برای مناسب ترین حالت پیش بینی کرد.هرگونه برخورد بین مولکولها منجر به این واکنش مناسب نمی شود.

مقایسه عده کل برخورد های محاسبه شده یک واکنش نشان می دهد که به طور کلی فقط کسر کوچکی از عده کل برخوردها موثر واقع می شود.بنابراین وقتی سرعت یک واکنش معین با تغییر در یکی از شرایط ازمایش زیاد می شود این افزایش بر اثر زیاد شدن عده کل برخوردها در واحد زمان یا افزایش عده کل برخوردها موثر یا ترکیبی از هر دو عامل خواهد بود.

سرعت واکنش های شیمیایی عملا با افزایش دما زیاد می شود.همچنین سرعت واکنش همواره به غلظت موادی که بر هم اثر می کنند بستگی دارد.وقتی که غلظت یکی از مواد اولیه در واکنش را زیاد می کنیم چون تجمع مولکولها در یک حجم معیین زیادتر می شود و عده کل برخوردها در واحد زمان افزایش می یابد در نتیجه سرعت واکنش سریع تر خواهد بود.علاوه بر غلظت و دما عوامل دیگری از جمله کاتالیزور نیز بر سرعت واکنش موثر است.

در این ازمایش اثر غلظت مواد اولیه بر سرعت واکنش های شیمیایی بررسی می  شود.در این ازمایش از واکشی بین پتاسیم یدات و سدیم سولفیت در محیط اسیدی استفاده می کنیم.

2IO3+ 5 SO3 + 2H ---> 5 SO4 + H2O +I2

در این واکنش اگر غلظت یون یدات در محلول کافی باشد تمام یونهای سولفیت موجود در محلول اکسید و به یون سولفات تبدیل می شود و در نتیجه ید ازاد می شود.چون محلول ید حتی در غلظت های کم در  مجاورت نشاسته به رنگ ابی در می اید می توان از روی شدت و زمان تغییر رنگ محلول به سرعت واکنش پی برد.

اگر ازمایش را چند دفعه انجام دهیم و هر دفعه غلظت یون سولفیت را ثابت نگه داریم اما غلظت یون یدات را نسبت به دفعه قبل از ان کمی افزایش دهیم سرعت واکنش نیز به همین نسبت به تدریج افزایش می یابد و لذا رنگ ابی ید-نشیاسته هر دفعه سریعتر از دفعه قبل ظاهر می شود.با اندازه گیری زمان لازم برای ظاهر شدن رنگ ابی ید-نشاسته در محلول می توان افزایش سرعت واکنش را بر حسب غلظت یون یدات اندازه گیری کرد.

وسایل مورد نیاز:

ارلن,پیپت,استوانه مدرج,کرنومتر,اب مقطر

روش کار:

1- در داخل ارلن مایر توسط پیپتml 10 از محلول پتاسم یدات 0.2 مولار می ریزیم و با استوانه مدرج 80cc اب مقطر به ان اضافه می کنیم. کرنومتر را بر داشته و با فشار دکمه مخصوص عقربه ان را روی صفر ثابت می کنیم.سپس با پیپت ml 10 محلول سولفیت نشاسته تهیه شده را بر داشته و طوری ان را به محلول داخل ارلن اضافه می کنیم که به محض خالی شدن پیپت دکمه کرنومتر را فشار داده و ان را به کار می اندازیم.به محض این که رنگ ابی ظاهر شد کرنومتر را متوقف و زمان خوانده شده را یادداشت می کنیم.

2- ازمایش بالا را بامقادیر بالاتر انجام می دهیم.


برچسب‌ها: روش کار آزمایشگاه شیمی عمومی1, روش کار, شیمی عمومی, گزارش کار, تعیین اثر غلظت, سرعت واکنش شیمیایی, اندازه گیری سرعت واکنش شیمیایی

ارسال توسط آذین ارزانی

اسلایدر